مایع دستشویی اسلیو

مایع دستشویی اسلیو  

   سوربیتول ، .........