شامپوهای ویتابس

شامپو پرو ویتا

شامپوهای ویتا کپ  

آب دیونیزه، تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، DEA، پروتئین هیدرولیز شده کلاژن، ویتامین کمپلکس A,E,F وH و سایر افزودنی های مجاز