خمیردندان سفید کننده بس خمیردندان سفید کننده شرکت ایران آوند فر

 خمیردندان سفید کننده یکی از بهترین محصولات ......  

آب دیونیزه، پروپیلن گلیکول، سوربیتول، انواع سیلیکاهیدراته، تتراسدیم پیروفسفات، سدیم بیکربنات، سدیم لوریل سولفات، پلی اتیلن گلیکول، اسانس، عصاره بید کانادایی، زانتان گام، سدیم آسکوربیل فسفات،آلانتوئین، اکسید تیتان، آلوورا، یوبی کوئینون، سدیم مونو فلوئوروفسفات 8/0 %، د پانتنول، آلفاتوکوفریل استات